Δήλωση

Οι ιατροί Invisalign που εμφανίζονται στη λειτουργία "Εύρεση ιατρού Invisalign" είναι οδοντίατροι και ορθοδοντικοί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οι οποίοι παρέχουν ανεξάρτητες ιατρικές συμβουλές και υπηρεσίες και δεν είναι υπάλληλοι της Align Technology Η λειτουργία "Εύρεση ιατρού Invisalign" προορίζεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ένα εργαλείο που σας βοηθά να εντοπίζετε κάποιον ιατρό Invisalign της επιλογής σας, από τον οποίο θα ζητήσετε συμβουλές σχετικά με την Invisalign, και εσείς θα πρέπει ανεξάρτητα να διαπιστώσετε αν ένας συγκεκριμένος ιατρός Invisalign είναι κατάλληλος για εσάς. Η Align Technology δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε εξασφάλιση για την επίτευξη του αποτελέσματος οποιασδήποτε θεραπείας ούτε για το γεγονός ότι εσείς θα είστε κατάλληλος υποψήφιος για θεραπεία με Invisalign. Μόνον ο ιατρός Invisalign μπορεί να προσδιορίσει αν είστε κατάλληλος υποψήφιος για θεραπεία με Invisalign. Όλοι οι ιατροί Invisalign που εμφανίζονται στη λειτουργία "Εύρεση ιατρού Invisalign" έχουν ολοκληρώσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο που παρέχεται από την Align Technology, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν τις θεραπείες ασθενών με το σύστημα Invisalign. Οι χαρακτηρισμοί Invisalign (π.χ. Platinum Elite (PE), Platinum (P)) βασίζονται κυρίως στον σχετικό αριθμό του ιστορικού των θεραπειών Invisalign που έχει υποβάλει ή έχει δεσμευτεί να υποβάλει ο πάροχος Invisalign. Η θέση και ο χαρακτηρισμός του ιατρού Invisalign δεν αναγνωρίζονται ως πεδία ειδικότητας από τον οδοντιατρικό σύλλογο της χώρας σας. Η σειρά εμφάνισης ενός ιατρού Invisalign στα αποτελέσματα αναζήτησης βασίζεται κυρίως στον αριθμό του ιστορικού των θεραπειών Invisalign, που έχει υποβάλει ή έχει δεσμευτεί να υποβάλει ο πάροχος Invisalign. Η λίστα παρόχων Invisalign δεν είναι εξαντλητική και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ιατροί εκπαιδευμένοι στο σύστημα Invisalign στην περιοχή σας.