1. Σε σύγκριση με νάρθηκες Invisalign που είχαν κατασκευαστεί προηγουμένως από υλικό ενός στρώματος (EX30). Σε μια μελέτη των Miller et al, με ενήλικες που μετρήθηκε ο πόνος την πρώτη εβδομάδα θεραπείας. Kevin Miller et al. «Μια σύγκριση των επιπτώσεων της θεραπείας με νάρθηκα Invisalign και της θεραπείας με σταθερή συσκευή κατά την πρώτη εβδομάδα θεραπείας.» American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Τόμος 131, Τεύχος 3, σελ. 302. e1-302.e9, Μάρτιος 2007.
  2. Δεδομένα σε αρχείο της Align Technology στις 31 Μάρτιος 2021.
  3. Με βάση τη χρήση 2 εβδομάδων.
  4. Brascher et al. Έρευνα ασθενούς σχετικά με τη θεραπεία Invisalign που συγκρίνει το υλικό SmartTrack με το προηγούμενο υλικό νάρθηκα. J Orofac Orthop (2016) 77:432–438.
  5. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τα δεδομένα στο αρχείο της Align.
  6. Δεδομένα σε αρχείο της Align Technology στις 12 Οκτωβρίου 2017.
  7. Ορισμένοι ιατροί Invisalign εξακολουθούν να λαμβάνουν αποτυπώσεις χρησιμοποιώντας μαλακό στόκο. Αυτές οι αποτυπώσεις στη συνέχεια σαρώνονται από τεχνικούς της Invisalign για να δημιουργήσουν την τρισδιάστατη εικόνα για χρήση στο λογισμικό ClinCheck και για την κατασκευή των ναρθήκων.
  8. Δεδομένα σε αρχείο της Align Technology, στις 7 Νοεμβρίου 2018.
  9. Η απόρριψη υπολογίστηκε με βάση τις αθροιστικές υποβολές PVS και τις σαρώσεις iTero από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018. Δεδομένα σε αρχείο της Align Technology, τον Ιούλιο του 2018.